ข้ารักพระนาม
ยาเวห์
พระศิลา
เราเป็น
มั่นคงและอ่อนหวาน
พระเจ้าของทุกสิ่ง
อัลฟา โอเมกา พระเยซู
กลิ่นหอม
แม่น้ำ
ทรงชื่นบาน
สติปัญญา ฤทธานุภาพ
เรารักประชากรนี้